Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom je skup aktivnosti, odluka i mjera kojima se mora težiti postizanju sprječavanja nastanka otpada, smanjivanju količine nastalog otpada kao i smanjivanju ukupnog djelovanja otpada na okoliš.


Gospodarenje otpadom se obavezno mora provoditi na način da se ne dovede u opasnost ljudsko zdravlje, a posebno se mora voditi računa o svim postupcima kako bi se izbjegli rizici: onečiščenje mora, voda, tla i zraka, pojava prekogranične buke, pojave neugodnih mirisa, ugrožavanje biljnog i životinjskog svijeta, nastajanja požara ili eksplozija.


Hrvatska je ovaj sustav definirala Strategijom i Planom gospodarenja otpadom i Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Krajnji cilj je značajno smanjiti količine otpada koji se sada gotovo isključivo odlaže na odlagalištima, primjenom koraka predviđenih hijerarhijom gospodarenja otpadom.


Zakon o održivom gospodarenju otpadom.

Plan godpodarenja otpadom

Strategija gospodarenja otpadom

BIO OTPAD


Preuzmite brošuru ili letak u PDF-u:

otražite sve informacije o reciklažnom dvorištu

Saznajte kako zbrinuti zeleni otpad

Projekt financira

Projekt sufinancira

Projekt provodi

Partneri na projektu

Video materijali za mlade:

Web stranice dizajnirao i izradio:

Internetska stranica za potpunu funkcionalnost koristi Kolačiće (Cookie).